Hungary: Archeologists Discover Tomb of Attila the Hun

hun

Budapest| Construction workers building the foundations of a new bridge over the Danube River in the Hungarian capitol, have unearthed a spectacular 5th century sepulchre. The analysis of the monument revealed that it was the burial chamber of a great hunnic leader, most likely  that of King Attila himself.

“This site is absolutely incredible!” explains Albrecht Rümschtein, an historian from the Lorand Eötvös University in Budapest and member of the team of specialists investigating the tomb. “We found many horse skeletons, as well as various weapons and other artefacts, all traditionally associated with Huns. These objects include a large sword made of meteoric iron, which could certainly be Attila’s legendary “Holy War Sword of the Scythians”, allegedly given to him by the god Mars himself. In fact, this definitely seems to be the resting place of the almighty Attila, but further analysis needs to be done to confirm it.”

Nicknamed “the scourge of God” by roman historians, Attila was the ruler of the Huns, a nomadic people originating possibly from Central Asia. He ruled from 434 A.D., until his death in 453 after a feast celebrating his latest marriage to a beautiful and young gothic princess named Ildico.

He led many military raids on both the Eastern and Western Roman Empires provoquing what has become knowned as the Barbarian Invasions or the Great Migration, a large movement of germanic populations that greatly accelerated the fall of Rome and the advent of the Middle Ages in Europe. He his considered by most Hungarians, as the founder of the country.

The discovery of this funerary site could bring many clarifications concerning the origins and identity of the hunnic people and of Attila himself, which have both been sources of debate for centuries.

The analysis of pieces of pottery and jewelry found on the site, should bring a new light on their cultural origins and trade networks, and help scientists better understand this badly documented people.

 

109 Comments on "Hungary: Archeologists Discover Tomb of Attila the Hun"

 1. originating possibly from Central Asia ? Probably? It’s most definetly from Central Asia. Huns are Turkic.

  • Batchuluun | March 26, 2014 at 3:26 pm |

   No no, It is not solved the conception. Central Asian people are multiple mixed population but Attila was Mongolic. Everthing are not Turkic. Please further more check out original sources… You can see forward to good historical books. Present day Turks are say to Central Asian people are all Turkic but it is not well investigation.

  • Batchuluun! I’m MAGYAR! You say in Hungarian. I am neither Turkish nor Mongol!

  • Atilla is Turkic. Mongolians is not Turkic..Huns are Turkic

  • though its well known among caucasions that huns are turkic ( refering to turkic mytholgy anf hist. it is also thorugh that there is no clear info about all those turkic and mongolian matters. it s not clear that if turks are mongolian or mongols are turkic

  • Turks are Hun :)

  • enki utnapisten | March 27, 2014 at 12:32 am |

   Huns/Magyars are related to Turks and Mongolians because they are a very ancient nation who had migrated a lot, but they are the descendants of the Sumerians. Plenty of evidence proves that, eg.: language, runic writing, myths, tradition, motives, etc.

  • “The Thrilla in Manilla…..when I knock out Atilla !!

  • Maybe they can do some DNA testing and settle the Turk/Mongol question. If all the supposed intellectuals are using as evidence is the ancient writings and historical books (which were written by conquerors) we can all start believing in Aliens coming from Nibiru, Annanuki, Hollow Earth, Bigfoot, Elves, Dragons, Giants, Fairies, etc. right?

  • haha really was been turkish ppl nomadic there are lived in in central asia Come on tell me then Chinggis is Turk men. dont think like poor baby pls Turk’s Osman there god is Muhamed we Mongolian believe blue sky our blood nomadic from central asia our empire starting Hun

  • If Hun-s are Turks what does Hun means? Even Mongolians are still using that word.
   Do you know what is Khokh Tureg?
   Need to read more before you say it out.

  • If Huns are Turkic, what does Hun means in Turkic. We Mongolians are still using that word today.
   Do you even know what does GökTureg mean?
   We still know that.
   Read read read. Then cry out laud

  • Hun means “people” in Mongolian. Wow.
   Gar means mobile, moving. Hungarian means “moving people” Okay, I1m convinced. Tulga, I’m eternally grateful for opening my eyes. This actually makes sense.

  • it doesnt look like turkish clothes. its may be mongolian

  • A magyar nép eredete, vándorlása, a honfoglalás, kalandozások
   A magyar nép eredete és vándorlása
   Népünk őstörténetéről írott emlékeink nincsenek, erről a korról a legtöbb információt a magyar nyelv történeti elemzéséből ismerhetjük meg. Ezenkívül földrajzi ismeretek, régészeti leletek, néprajzi összehasonlítások segítségével tudjuk népünk legrégibb történetét felidézni.
   A magyar nyelv és a magyar nép a finnugor népek családjából származik. Ennek bizonyítéka a közös alapvető szókincs (testrészek, rokoni kapcsolatok, számok nevei), a nyelvszerkezeti sajátosságok (ragok, névutók, birtokos személyragok), és a hangsúlyozás.
   • Az őshaza valószínűleg Nyugat-Szibériában, az Ob folyó alsó folyása melletti, erdős sztyeppe volt. Elsősorban halászat és vadászat adta őseink élelmét. Ekkor még egy nagy közös nép volt, az uráli. (Kr. e VI-IV. sz.)
   • A IV. évezredben már a finnugor népcsoportba tartoztunk, ugyanis a szamojédok kiváltak.
   • A Kr.e. III. évezredben már ugorokról beszélünk, a finn-permiek nyugatra húzódtak. Fejlődésnek indult a halászat-vadászat technikája, új eszközöket kezdtek el használni, csiszolt kőeszközök, nagy edények.
   • Kr. e. 2000 körül az előmagyarok csoportja vált ki, ők melegebb, szárazabb vidékre, délkeleti irányba húzódtak. Itt már a déli szomszédok hatására beindult a termelés (búza, köles), az állattartás. (juh, kecske, ló, tehén) Fokozatosan álltak át a termelő életre a zsákmányolóról. Fémszerszámok használata. (kapa, bronzsarló, őrlőkő) Kr. e. 1500 körül pedig beindult a nomád állattartás is, juhokat, hátaslovakat tartottak. Nagyot fejlődött a bronzművesség, a családok apajogúvá váltak.
   • Kr. e. 800 környékén pedig kialakult a magyarok népcsoportja, hűvösebb, nedvesebb éghajlatú területre költöztek. Ekkor alakult ki a népi öntudat, és természetesen a név is.
   • Kr. e. 500-ban a magyarok már a Dél-Urálban laktak (Cseljabinszk környékén, bár ez korántsem biztos) fejlődött a kereskedelem is, az olcsóbb vas is elterjedt, “fegyveres erők” alakulnak, íj, nyíl, kard, lándzsa, pajzs és páncél használatával. Éleződtek a vagyoni különbségek is.
   • Kr. e. 500 és Kr. U. 550 között őseink átköltöztek Baskíriába. (Magna Hungaria) Ez alatt a Volga, Káma és az Urál által határolt területet értjük. A földművelés jelentősen fejlődött, megismerték a vaspapucsos faekét, és egyre nőttek a vagyoni különbségek. Valószínűleg ott alakult ki a hét törzs. /Nyék, Megyer, Kér, Kürtgyarmat, Tarján, Jenő, Keszi/. A törzsszervezet már mesterséges politikai alakulat.
   • A VIII. század közepén Levédiába költöztek, a virágkorát élő kazár birodalom fennhatósága alá kerültek. A kaganátushoz való tartozás adófizetéssel és katonáskodással járt együtt. Sok mezőgazdasági technikákat tanultak, és a kereskedelemmel is megismerkedtek. Így már a letelepülő állattenyésztés is gyökeret ver, baromfit, marhát, sertést tartottak. A “betakarításhoz” csoroszlyás ekét is használtak. Elterjed a szablya is, meghonosodik a rovásírás is, a kazárok által. A kazár kagán egy fejedelmet bízott meg vezetésükkel /kende, kündü/, de a valóságos hatalmat a nép vezető rétegéből kiválasztott gyula tartotta a kezében. Gazdasági helyzetükre kedvezően hatott a kazár birodalom gyors fejlődése is. Az akkori Kelet-Európa legfejlettebb államának hatása jelentősen hatott a nomád állattartó magyarokra, és az állandó megtelepedés felé szorította őket.
   • A IX. század elején belháború rázta meg a Kazár Birodalmat. A magyarok a központi hatalom ellen foglaltak állást, így a kazár-magyar viszony megromlott. A magyarság biztonsági okokból 840-850 körül nyugatabbra húzódott. (Ekkor csatlakozott a 8. törzs, kabar) Így került a Dnyeper, Dnyeszter, Bug és Szeret folyó vidékére, a magyarság által Etelköznek nevezett területre. A szállásterületet egészen az Al-Dunáig és a Dél-Kárpátokig terjesztették ki. Az új szálláshelyen csökkent a földművelés és növekedett a legeltető állattartás szerepe. A törzsek a lemondott Levedi helyett új főfejedelmet választottak, Álmos személyében. A függetlenség megteremtése után a fejedelem erős hatalmat épített ki, szövetséget kötött a többi törzzsel.
   • 862-től őseink egyre többször jártak Nyugaton, ugyanis a fejedelmi hatalom megerősödött, ezért a magyarság többször viselt különböző szövetségekben háborút. Így módjuk volt a Kárpát-medencét mind földrajzi, mind politikai szempontból alaposan megismerni. Az itt talált legelők, szántóföldek kedvezők voltak gazdálkodási szokásaiknak, stratégiai szempontból pedig jól védhető a medence.
   • A 890-es években a magyarok valószínűleg tudatosan készültek a Kárpát-medence megszállására. A megszállás hosszabb folyamat volt, a felderítő, portyázó seregeket csak később követte Árpád hada. A honfoglalók száma közel félmillió volt, míg az itt talált lakosság népessége csak kétszázezer lehetett.
   892-ben a magyarok a keleti frankokkal szövetkezve pusztították Szvatopluk morva birodalmát. 894-ben Bizánc szövetségében megtámadták a bolgárokat. Még ugyanebben az évben Szvatopluk fejedelem hívására ismét a Kárpát-medencébe mentek a magyarok, a keleti frankok birodalmát, a Dunántúlt pusztították. A dunántúli hadjárat idején meghalt a morva fejedelem és a magyar hadak nem tértek vissza az Etelközbe, hanem a Felső-Tisza vidékén várták be az Árpád (Álmos fia) vezette fősereget. A fősereg 895 tavaszán a Vereckei-hágón vonult be a Kárpát-medencébe. Ez volt tulajdonképpen a honfoglalás első lépése. A magyarság zöme ekkor még az Etelközben maradt. A besenyők és a bolgárok megtámadták és menekülésre késztették az Etelközben védelem nélkül maradt magyarságot. a menekülök csak nagy veszteségek árán érkeztek a Kárpátok hágóin keresztül a fősereg után az új hazába. Valószínűleg maradt velük némi katonai védelem, így el tudták kerülni a teljes vereséget. Bizonyos elméletek szerint a besenyőktől és a bolgároktól elszenvedett vereség tisztségébe és életébe került a főfejedelemnek, Álmosnak. Mások szerint az akkori fejedelemnek tilos volt meglátni az új hazát. Legalább 400 ezer magyar jött be a honfoglalással, vagy már éltek itt magyar anyanyelvűek. Az utóbbi László Gyula kettős honfoglalás elméletét látszik igazolni, miszerint 670 körül már bejött egy magyar törzs a Kárpát-medencébe. Ezt igazolja az avarok nagyon kis száma is, mivel azok közben elmagyarosodhattak. Ennek ellenére az itt talált lakosság zömét avarok és szlávok alkották. 895-ben a Dunától keletre eső területeket szállták meg a benyomuló magyar törzsek. 895 és 899 között rendezkedtek be az elfoglalt területeken. 899-ben került sor Pannónia megszállására. 900-ra az egész Kárpát-medence a magyarság megszállása alá került. A megtelepedést erőskezű, tudatos politikai hatalom irányította. A vezető valószínüleg Kurszán kündü volt. A hadak vezére pedig Árpád gyula volt. Később – 904-ben, Kurszán halála után – Árpád lett a nagyfejedelem. Társadalom: A törzsfők egy-egy ország rész urai voltak. A törzsi keretek már erősen bomlottak. A magyar társadalom a honfoglalás után már lényegében osztálytársadalom volt. Alapsejtje a nagycsalád, amely több családból állt. A X. századi magyar társadalmat a személyi függés tartotta össze. A csúcsán a fejedelem állott, alatta az úrnak tisztelt törzsfők és a bőnek nevezett nemzetségfők. Alul a szabad köznépi falvak lakossága és a szolganépek, az ínek voltak. A kettős fejedelemség utolsó formái is eltűntek.
   Vallás
   A magyarság vallása a sámánizmus, a világ gonosz szellemek, a láthatóvilág és az égi világ hármasából áll össze. A három szintet a csodálatos életfa fogja össze. Ez átmenet az egyistenhit felé. A művészet egységes, fejlett volt, számos mohamedán, perzsa, bizánci elemet vettek át. Ezekből a motívumokból és vallási képzeteik ábrázolásából alakították ki páratlan művészeti stílusukat.
   Életmód
   A honfoglalás után a lakosság mind nagyobb része foglalkozott földműveléssel, állattenyésztéssel. A marhatenyésztés került túlsúlyba, de a juhtenyésztés, valamint a ridegen tartott lovak száma is nagy volt. Az ipar is kiterjedt, voltak már vasverő- és fazekasműhelyek, szövőházak. Kóbor fémművesek is járták az országot. Kialakult a vaskohászat és a fémművesség. Őseink kiterjedt kereskedelmet folytattak. Nem szakadtak meg a régi szálak /Kijev/, észak felé új utak alakultak ki /Prága/.
   Kalandozások
   A Kárpát-medencébe érkező magyarságot félelmetes harcmodor jellemezte, a X. század első felét jellemző kalandozások során őseink elsősorban zsákmányszerző célzatta több hadjáratot is vezettek Ny-Európába, Bizáncba. A hadjáratokat egyedül a Keleti Frank Királyság tudta megtörni 933-ban Merseburgnál, és 955-ben Augsburgnál. Ezzel le is csillapodott a magyar kalandozási kedv. Az ittmaradás és a függetlenség érdekében új életformát kellett felvenni. Ebben óriási szerepet játszott Géza fejedelem és fia Szt. István.

  • Turks are brutal pieces of shit.

  • salak turkler herseyi turk zannederler | March 27, 2014 at 7:37 am |

   yawsaklar hun devleti mogol devlettir, sacma sapan konusmayin len!!!!

  • amazedkid
   you probably need to read more. Nothing can do with Hungary-it’s an english.
   Again; what does “Hun” mean in Turkish?
   What does “GokTureg” mean in Turkish?
   Read, read read if possible.

  • Huns are Hungarians. Attila1s empire was from midle of Asia, to Euorpe. Hungarians are progenies of Attila, an the huns. And we live in the middle of europe, and we are proad of our primaeval.

  • Mongol’s and Hun’s are from same family. Hun’s are not Mongols and Mongol’s are not Hun’s.Both of them Turkish. On the other hand Chinggis Khaan’s mother (Ulunuke) was Turk and father was Mongol. Mongols and Hun’s are two part of same folk. We all came from middle asia thousand years ago.

  • Guys, you all need to change your tampons. No one gives a rats ass who or what atilla’s ‘ethnicity’ is. It’s like saying,”Germans are all really Gothic” yet the goths split apart into the Ostrogoths, Visigoths, Vandals, etc… They were all ethnicities that intermarried and assimilated into the region they settled. To say that Mongols are Hun’s or whatever is stupid.
   Oh, by the way, in case you didn’t know, ‘hun’ was a name the Romans gave them, just like barbarian to all ‘uncivilized’ non roman peoples.
   Get over your ego’s and ethnocentric babbling.

  • bizyasuren | March 27, 2014 at 9:27 am |

   сайн явахад садан олон
   sain yavahad sadan olon

  • I’m Hungarian. We Hungarians are from Mongolia. Our ancestors Hunor and Magor. They went from Mongolia to find the place where the Hungarians may homeland. It has become the Carpathians. According to a Hungarian legend of a golden deer led them here.Attila who was a leader of the Hungarians come from them, so the probability that he is Zsuzsanna Mongolian.

  • Dear KURGAN!! HUNGARIANS ARE NOT TURKIC!!!!!!!!!!!!I AM HUNGARIAN AND I AM NOT TURKIC!!!!! I am Hungarian!! MAGYAR!!!!!!

  • NOTE: The Huns could not have been Turkic, as they existed before anyone recorded any Turks! So the Turkic and Mongolic languages are derived from ancient Hunnic, or Xiongnu as the Chinese called it. There is a lot of work now by scholars to reconstruct Hunnic, but more information is required. They left behind much writing, but it has not been deciphered yet. Most of this is in China and Mongolia.

  • Harka Klára | March 27, 2014 at 11:44 am |

   Samu,ezt a finnugor marhaságot Bécsben találták ki és elég szomorú,sőt tragikus,hogy ez mindig fel-felbukkan!!!Az eredeti cél az volt,hogy az örökké lázongó rebellis magyarok halászó, vadászó, kóbor jöttment népségnek érezzék magukat! A finnek is tagadják a rokonságot,azt mondták,”Barátság az van rokonság nincs!” A sváboktól milyen sok szót átvettünk és használunk a mai napig, sokszor teljesen más értelemben és rosszul!Azért még senki nem mondja,hogy germán eredetűek vagyunk!Az meg,hogy 890-ben jöttek először a Kárpát medencébe a magyarok, szintén nem igaz! A pozsonyi csata 806-ban volt!!!! Sose tanultunk róla, de West Point-ban a katonai akadémián(USA) tanítják a mai napig!! A magyarok nem kalandoztak,hanem azt a kincset vették vissza,amit elraboltak, jogos tulajdonukat!!! Elég röhejes elképzelni,hogy kb. 500 ezer ember elindul és kimennek az erdőbe gombászni meg bogyókat gyűjteni!!! A magyaroknak fejlett kultúrájuk volt, alsóneműt hordtak,sámánjaik nagy tudással rendelkeztek, ők gyógyították meg II. (Vak) Bélát is!Nem is volt honfoglalás,hanem visszatérés,hiszen a magyarok itt voltak, Josephus Flavius római történetíró feljegyezte,hogy Móger népe már az özönvíz előtt itt volt!A lényeg,hogy tényleg jó lenne ha valóban Attila sírját találták volna meg!!! Megdöbbentő,hogy kb. 30 évvel ezelőtt még a puszta létét is legendának tartották! Tanítsák meg a magyarokat, saját történelmükre,amire büszkék lehetünk, ugyanúgy mint egyedülálló, csodálatos nyelvünkre! Köszönöm szépen!

  • megvédemSamut | March 27, 2014 at 1:34 pm |

   Kedves Klára!

   Kérem ne legyen hiszékeny, sajnos a valódi történelem és régészet sokkal unalmasabb az Önre oly nagy hatást gyakorló összeesküvés-elméleteknél. Kezdjük ott, hogy Budapesten jelenleg nem építenek hidat, az ELTÉn pedig nincs Albrecht Rümschtein nevű történész. A finnugor “marhaság” pedig nem “fel- felbukkan”, hanem a jelenleg legelfogadottabb elmélet (a valódi tudósok szerint). A pozsonyi csata 907-ben volt. A kultúra mértékegysége általában nem az alsónemű. Vak Bélát nem gyógyították meg. Josephus Flaviusnál még nem olvastam a kérdéses részt, de ha valóban létezik is, ugyanúgy, mint a legtöbb ókori történetírónál, még a saját korukról tett megállapításait is kellő kritikával kell szemlélni, nemhogy az “özönvíz előtti” állapotokról szólókat. Nem akarom megsérteni, de tessék utánanézni, hogy a történész, akinek hisz történész-e egyáltalán. Tessék elhinni, hogy a sok generációnyi történész és régész nem egy titkos történelemhamisító szekta tagjai voltak, hanem a valóságot kutatták, és Ön az akit egy-egy kevéssé tájékozott kontár félreinformált. Minden jót!

  • Dr Lajos Csiki-Bege | March 27, 2014 at 1:37 pm |

   Yes our history and culture as Hungarians it is a mystery of Europe. Anyhow our origins are confirmed by more and more discoveries and proven by independent sources. The geopolitical interest of different neighbour nations created a conflict of interpretations, but if someone can read the article below in Hungarian, will have an acceptable picture of our history, started with Attila the Hun, who is recognised as one of the greatest military strategists in the history of the world.

   Kiszely István jeles magyarságkutató a nagy közönségsikernek örvendı elıadás szerkesztett, rövidített változatát olvashatják.
   Ki kell ábrándítanom önöket, mert én nem vagyok történész. Biológus, orvosember vagyok. Soha nem akartam a magyar ıstörténettel foglalkozni. Nagy alapkutatásom az volt, hogy a múltat hozzuk össze a jelennel. A csontkémia, a csontpatológia alapján a csontból meg kellett állapítani, hogy hány éves, milyen betegsége volt, milyen vércsoportba tartozott. Késıbb a nagy mitokondriális DNS kutatást végeztük egy jelentıs nemzetközi kutatócsoporttal. Amíg az egyetemen voltam, a természettudományi karon, untam magam és fölvettem a kínai szakot. Bejártam a kínai követségre: pechemre akkor éppen rossz elvtársaknak minısültek a kínaiak. Mindig azt tettem, amit nem illett tenni, mert tudtam, hogy az lesz
   késıbb a jó. Amikor a kínai követségrıl kiléptem, megpofoztak, megrugdaltak: a végén már pizsamát, fogkefét vittem magammal, így két napig kipihentem magam. Amikor Kína nyitott a világ felé, 1967-ben kaptam egy kínai útlevelet. Eljuthattam oda, ahova európai ember mai napig sem juthat el. Azt a feltárást folytattam, amit Stein Aurélnak, 1915-ben kényszerőségbıl abba kellett hagynia. Azkanában találtam 1200 olyan embert, amilyenek mi vagyunk, magyarok. Ha egy biológustól azt kérdezik, hogy hol keresi a magyarság eredetét, ıseit, akkor válasza egyértelmő: ott, ahol olyan emberek éltek és ma is olyanok élnek, mint mi.
   Ott kell keresni a magyarokat, ahonnan származnak
   A Miskolci Egyetemen történt díszdoktorrá avatásom laudációjában az állt, hogy a magyarság eredetét ott keresem, ahonnan a magyarság származik. Ne nevessenek! A magyarságeredetrıl szóló történelmünk politika volt! Monarchikus politika. A mai napig a magyarságnak a Monarchia politikáját és a Monarchia történelmét tanítják. Kossuthot, Széchenyit, Petıfit,
   Shakespearet szoktam idézni.
   Most mégis egy nyurga kortársunkat idézem: “hazudtunk éjjel, hazudtunk reggel és hazudtunk
   este”. Ennek az embernek teljesen igaza van.
   Hazudtak reggel, éjjel és este. A nappalt kifelejtette. Ez a hazugság határozza meg a
   monarchiabeli magyar történelmet is.
   Kérdezgették fiatalok, hogy mit szólok Szántai Lajoshoz, mit szólok egyik-másik elıadóhoz? Kérem, mindenkit szeretek, mert mindenki ugyanazt mondja, csak más-más oldalról.
   Mi ma azért vagyunk itt, hogy a haza ügyeit megbeszéljük. Széchenyi azért hozta létre a Nemzeti Kaszinót, az országos kaszinót, a Nemzeti Társas Kört és a Kaposvári Kaszinót, hogy legyen egy hely, ahol a haza ügyeit megbeszélik. Azt hiszem, hogy ma Kolozsváron az Erdélyi Napló olyan hely, ahol a haza ügyeit beszélik meg. Ezért is örültem a meghívásnak, hogy a magyarság eredetérıl kolozsvári közönség elıtt beszéljek.
   Egész ıstörténetünket 1821-ben találták ki. Kutatásaim során megtaláltam a bécsi kancelláriának azt a leiratát, amelyben fölkérik az osztrák történészeket, hogy a rebellis magyaroknak egy olyan ıstörténetet írjanak, amelyre nem büszkék. És akkor kitalálták azt a
   
   bohócságot (ma már annak vesszük, ma már elmúlt az ideje), hogy ıseink valahol az Ob folyó alsó folyása mentén, az Uráltól keletre együtt éltek a finnekkel. Hál` Istennek a finnek 2003- ban átírták tankönyveiket. Az új finn történelemtankönyvek így kezdıdnek: “eddig az volt a nézet, hogy a magyarokkal rokonok vagyunk. Mára kiderült: barátság van, de genetika nincs.” Ennyi. İszinték. Akkor került sor a nagy genetikai vizsgálat végére.
   A Monarchia elmélete szerint ıseink átkelnek az Ural-hegységen, majd ott éltek győjtögetı, halászó életmódot. Hogy mennyi ideig, azt nem tudják. Onnan valamilyen oknál fogva ıseink lemennek Levedi törzsterületére, ahol több száz évet kell tartózkodnunk. Nekünk mindent az oroszoktól, a szlávoktól kellett megtanulnunk: a
   mezıgazdaságot, az állattartást, a szılımővelést. A hithő monarchikusok négy, öt, hatszáz éves ott-tartózkodást írnak. Akkor megjelennek délrıl a csúnya arabok, ugye, mert nekünk hátba támadt népnek kellett lenni! (Hál` Istennek az arabok errıl semmit nem tudnak. Tizennégy évet tanítottam Kairóban, meg az arab világban.) Onnan bekényszerülnek a Kárpát-medence elıterébe. Az osztrák történészek nem tudták, hogy mennyi ideig voltak ott a magyarok. Mi pontosan tudjuk: negyvenöt évig. Jöttek a csúnya besenyık, és hátba támadták a magyarok ıseit, akik asszonyainkat, barmainkat hátrahagyva betódultak a Kárpát- medencébe, mert más választásuk nem volt.
   Európában egyedüli népként sokasodtunk harmincszorosára
   Kérem, ha a pudingnak a próbája az, hogy megeszik, a magyar ıstörténetnek a próbája az, hogy ezerszáz év után harmincszorosára megsokasodva tudtunk megmaradni. Meg tudtuk tartani nyelvünket, meg tudtuk tartani élettani tulajdonságainkat, szellemi-, tárgyi kultúránkat, táncvilágunkat, mesevilágunkat, népmővészetünket, hitvilágunkat.
   A honfoglalás idején a mai Franciaország területén hét millió ember élt, és ma Franciaországban csak ötvennyolc millióan vannak. Kilencszeresére sem tudtak sokasodni.
   Mi egy idegen világba érkeztünk. Egy más világból jövet meg tudtunk harmincszorosára sokasodni. Ezt a csodát egyetlen európai nép nem tudta megtenni. Gondolják végig!
   Mi, amikor beérkeztünk Európába, idegenek voltunk és – fogadjuk már el – most is idegenek vagyunk. Minden európai nép indoeurópai: a skandináv, a francia, az angol, az ibériai, az itáliai, a görög, a szláv mind indoeurópai. Mi egy másik világból jöttünk, és ennek a kultúrának minden részét meg tudtuk tartani. Nemrég egy etruszk temetıt dolgoztunk fel Olaszországban, utána az olasz kollégáimmal elmentünk egy pizzériába. Megkérdezi tılem az olasz kollégám, hogy tudom-e, mi a különbség, az olaszok és a magyarok között? Valami közhelyet mondtam. Azt mondta: “amit ön itt lát, az semmi nem olasz. Mi átvettünk mindent. Átvettük a föníciaiaktól, a görögöktıl, az illíréktıl, venétektıl. Itt semmi nem itáliai. Itt ülünk az asztalnál. Ott a Milánói dóm. A gótikát Franciaországból vettük át. Az asztalon itt a terítı. Az elsı szövést a kínaiak végezték el. Itt van a paszta, a tészta,
   ami Itáliának a jellegzetessége. Az elsı tésztát Telekurgesztánban négyezer éve találták fel. Ott, ahol Önök éltek. És mi van a Pizzában? Van tészta. Mi lepényt ettünk. Önök behozták a kovászt. Van rajta paradicsom. Közép-Amerikából vettük át. Van rajt formaggio, sajt. A szarvasmarhát, a juhot és a
   
   kecskét ott háziasították, ahonnan önök származnak. De mi mindent átvettünk, magunkévá tettük és kifejlesztettük. Önök egy sokkal magasabb kultúrából érkeztek, mint amilyen Európa kultúrája, és a történelem folyamán csak vesztettek, csak koptak, csak adtak. Kérem, önök többet adtak a világnak és Európának, mint amennyit kaptak belıle, vagy tılük.” Olasz kollegám szavaira elgondolkoztam. Jézus Mária! Hát ez az olasz ismeri a magyar ıstörténetet. Ismeri azt a csodát, amit mi véghezvittünk?
   A magyarságot a hunoktól a kunokig számítjuk
   Nagyon szeretem, hogy itt vagyunk a református kollégium épületében. Nagyon szeretem a református kollégiumok könyvtárát. Török idıkben a török például nem jutott fel Észak- Magyarországra. A német választófejedelmek azt mondták, amennyiben a katolikus monarchia hozzányúl az új valláshoz, akkor vége a monarchiának. Osztrák volt három és
   félmillió, a németek pedig tizenöt-tizennyolcmilliónyian. A sárospataki könyvtárban ugyanúgy megmaradt minden. Négyszázhatvan éves tankönyveket olvasok. Hál` Istennek nem katalogizálták. Nagyon vigyáznak rá, hogy ne katalogizálják, mert akkor a Széchenyi Könyvtár kiemeli, elviszi és csak kutatási engedéllyel kérhetı ki. Elolvasom a négyszázhatvan éves
   tankönyveket és a következı áll benne: a magyarság három hullámban jött be a Kárpát- medencébe. 361-ben, mint hunok, 568-ban, mint avarok és 895. május 10-én, mint Árpád népe. Akikhez 1235-ben hozzáköltöznek a jászok, 1243-ban és `46-ban a kis és nagykunok. A magyarságot a hunoktól a kunokig számítjuk. Ebbıl ki szokták emelni Árpád népének a vonulását és a vonulási területét. Ez a magyar ıstörténet. A hunoktól a kunokig ez a népesség belsı Ázsiából hozta magával kultúráját, nyelvét. Bejött.
   Ezzel szemben mit tart Európa és mit tanítanak nekünk a Monarchia gondolatában? Attila pusztítva száguldott Európa, Ázsia és Afrika között és embervért ivott gyermekkorában és kutya szülei voltak meg szarvai. Mi a valóság? A hunokat 361-ben a római császár hívja be a Kárpát-medencébe, Meotisz vidékérıl, hogy kordában tartsák a Duna-Tisza közén lévı szarmatákat és a Tiszántúlon lévı gepidákat. Attila 395-ben Tápiószentmártonban született. Meghalt 453-ban. A maradék hun elmegy Csiglemezıre, a Mezıségre és benépesíti Erdélyt. İk a székelyek. Ezt jól tudjuk.
   A magyarságnak genetikailag semmi köze a finnugorhoz
   Kétféle történelem van. Az egyik történelmet a történész írja. De hát a történész nem miniszterelnök, nem agysebész: a történésznek mindig szüksége van a vajas-kenyerére egy kis szalámira, netán kaviárra. A történész mindig kiszolgálja az adott hatalmat. A másik oldalon van a nép, mi, akik az igaz történelmet írjuk, mert egymásnak adjuk át az ismereteket, a kódolt ismereteket a vasárnapi ebédeknél, a kukoricafosztásnál, a beszélgetéseknél.
   Mit tartottak a székelyek magukról? Csaba királyfi népe! Most végeztük el a nagy mitokondriális DNS vizsgálatot egymillió négyszázezer emberen. Kiderült: a székelyek Attila hunjainak az utódai. Rajta van a világhálón, el lehet olvasni!. Csak amíg a finnek átírták a tankönyveiket, nekünk a Science és a Nature, azaz a világ legjelentısebb tudományos folyóiratait leszedték a
   könyvtárpolcokról, nehogy megtudjunk belıle egyet s mást. Nem én tettem a világhálóra a
   
   mitokondriális eredményeket, hogy a magyarságnak genetikailag semmi köze a finnugorokhoz, hogy genetikailag legközelebbi rokonaink a belsı-ázsiai török népek. Nem én tettem a világhálóra, mert ha én teszem, akkor azt mondják, hogy Kiszelyi István soviniszta, nacionalista, újabban meg azt mondják, hogy fasiszta vagy antiszemita vagyok. Ez a szlogen, ha az ember magyar akar lenni saját hazájában. Ne beszéljünk mellé! Valahova tartozni kell! Mi ide tartozunk, ezt vállaltuk és vállaljuk.
   Széchenyi írta a naplójában: “minden mag, amit elvetek, ki fog kelni. De úgy kell tennem, mintha idegen kertész mővelné azt, mert engem nem szeretnek az emberek”. Ezt a részt soha le nem fordították a naplójából. Széchenyi németül írta a naplóját. Történészválogatások jelennek meg: hogy jön ahhoz a történész, hogy az én történelmembıl, az egyik legnagyobb magyar ember írásából ı válogasson?! Bocsánat, nem vagyok én amnéziás! El tudom olvasni és meg tudom érteni. A genetikai eredményeket az utrechti, a varsói rektor és a német akadémia elnöke tette a világhálóra tudatosan. İrájuk nem lehet ráfogni, hogy fasiszták és antiszemiták.
   Attila, az elsı évezred legnagyobb embere
   Csodálatos imakönyvet nyomtatott a katolikus egyház a katonai tisztképzısök számára. Nem kenetteljes imakönyvet. Pont olyant, hogy befér a mellény bal zsebébe. Széchenyinek az imája van benne, az aradi 13- nak a kivégzés elıtti imája és Rákóczi Ferencnek az imája. Az utolsó oldalon egy mondat szerepel vastag betővel arról, hogy végszükség esetén, mielıtt meghal, mit imádkozzon a kiskatona. Egy ismerıs katonatiszt, amikor hazajött, azzal fogadott: most volt kinn New York-ban és hozott egy könyvet. A könyv címe: Attila, hun király uralkodásának a titka. Odaát
   kötelezı tankönyv a katonatiszteknek és a közgazdasági hallgatóknak. Sikerkönyv, hárommillió példányban kelt el. Elıszavában a mostani elnök Bush, Bill Clinton, a Chrysler gyár, a Ford gyár igazgatói, a szenátorok beírták, hogy ennek a szellemében uralkodtam, vezettem, ahogyan Attila hun király uralkodott. Megjelent a U.S. News-nak egy különszáma a világ tíz legnagyobb uralkodójáról: az idıszámítás utáni századokból csak Nagy Károly és Attila szerepel. Nálunk azt tanítják, hogy Attila csatát vesztett. Soha nem vesztett csatát Catalaunumnál! Azt mondta Aëtiusnak, a lovastiszt barátjának (mert Attila Aquileiában és Rómában nevelkedett), hogy: “te is vesztenél tizenkétezer embert, én is vesztenék. Nem ütközzünk meg!” És nem azért nem támadta és nem égette fel Rómát, mert félt a pestistıl, hanem mert “te jöttél ki, Róma püspöke, aki apám lehetnél, és te kértél engem.” Az elsı évezred legnagyobb embere volt.
   Most építjük vissza Tápiószentmártonban a palotáját. Priscos Rhetor pontosan leírja. Amúgy megdöbbentı a kerítése, a székely kapu, a nagykapu, a kiskapu, a galambdúc, minden. Most ötmilliárdba kerül, meg van a pénzünk: magyar beruházó, ha értelmét látja, akkor ad pénzt. Kocsi Jánossal, a tápiószentmártoni Kincsem Park tulajdonosával közösen építjük. Idén kezdjük, jövıre kész.
   Háromezer éves magyar szakácskönyv
   A kásaevı európaiaknak megmutatjuk a kultúránkat!

   Azért mondom kásaevı európaiaknak, mert a következı könyvem az Eleink lakomája címmel jelenik, meg. Sikerült fondorlatos módon megszerezni Belsı-Ázsiából száz, háromezer éves hun receptet. A világ elsı szakácskönyvét. Az újgúrok mentették meg hun írással. Akkor, amikor Európa még köleskását evett, mi már tíz főszerrel készítettük a kenget, a pörköltet és a takenget, a gulyást, valamint a csörögét és az öhömöt. Elıször angolul adjuk ki, hogy a kásaevık megismerjék a kultúránkat. Utána magyarul.
   Kérem, a magyar ember nem ért a propagandához. A magyar ember túl szerény, befelé él, nagyon örül, de nem ért ahhoz, hogyan kell magát tálalnia. Meg kellene tanulnunk, de nem tudjuk. Nincs belénk kódólva a seft, az üzlet, a dizájn, a biznisz. Ezek nincsenek belénk kódolva :)
   A következık az avarok, 568-ban jönnek be. Ugyanabból a törzsszövetségbıl szakadnak ki, amelybıl az ıseink. Ugyanolyan kinézésőek, mint mi vagyunk, ugyanaz a motívumviláguk, ugyanaz az írásuk. Ugye az írással, a rovásírással nem volt szabad foglalkozni. Az székelyderzsi, meg a többi csodálatos ısi írásunkat levakarták. Nem volt szabad a tizenkilencedik században propagálni! Elolvastuk a szarvasi tőtartót. Elıször odaadtuk a Magyar Tudományos Akadémiának, annak az akadémiának, amelyben a magyar betőszót már csak idézıjelbe teszem. A tudományost is idézıjelbe teszem… Ilyen-olyan akadémia, de se magyar, se tudományos. Én huszonhét évet szolgáltam a “Magyar” “Tudományos” Akadémiát és 2000-ben otthagytam. Azt mondtam: nem óhajtok egy olyan testületben lenni, amely hazudik, reggel, éjjel, este. Nem óhajtok ıstörténetben irányelveket és a Petıfi-ügyben hazugságokat mondani. Én olyat akarok tanítani, ami igaz.
   Az avarok után, ugyanabból a második türk törzsszövetségbıl bejön Árpád népe. Kiszakadunk a második türk törzsszövetségbıl a negyedik század legelején. Onnan bemegyünk Közép-Ázsiába, arra a területre, amelynek a nevét sem volt szabad kiejteni: Turán. Aki a turáni magyarságról beszélt, az már megint mindenféle -ista volt. Ugyanis Turánban a szobdok, a bahtriaiak, a horejzmiek, délrıl a perzsák lejegyezték a kultúránkat, leírták az öntözéses gazdálkodásunkat, leírták a kereskedelmünket, leírták a hangszereinket. Ezzel szemben a Monarchia történészeinek felfogásában nekünk őzött, hajtott, győjtögetı, halászó népnek kellett lenni!
   Nekünk győjtögetı, halászgató népnek kellett lennünk
   Tolsztov szovjet akadémikus írt egy könyvet 1973-ban Az ısi Chorezm címmel. Leírta a magyarok öntözéses gazdálkodását. Megjelent magyarul, de hamar betiltották, bezúzták, indexre tették (az én példányomat persze nem). Leírta, amit nem volt szabad, mert nekünk győjtögetı, halászó népnek kellett lennünk.
   Gondolják el történészeink magas agyi fejlettségét: mondjuk bejön félmillió ember a Kárpát- medencébe és akkor az asszonyok kimennek az erdıbe csiperkegombát győjtögetni és ebbıl etetnek félmillió embert. Nem tudom, hogyan képzelik.
   De folytassuk. Turán területérıl, mivel ott voltak a szobdok, bahtriaiak, a nagy birodalmak, a Horejzmi Birodalom, átmegyünk a Kaukázus középsı keleti részébe, Európa látókörébe kerülünk. Ott van Örményország, nyugatra Grúzia, délre az azeriek. Világosító Gergely, a nagy örmény szerzı leírja a kultúránkat, a kereskedelmünket, a ruházatunkat. Egyetlenegy akadémikus kutatónk nem volt még Örményorszégban! Nem volt még a jereváni könyvtárban!
   Nekem ırült barátaim vannak csak –, mert ırült emberrel érdemes barátkozni. Az egyik ilyen Ucsek Árpád. Ucsek Árpád a sztálini idıkben pravoszláv térítıként, mint szerb pap térített Örményországban és most Magyarországra jött. İ örmény ember. Elküldtem Jerevánba, hogy jegyzetelje ki, mi az, amit az örmény írók írtak rólunk. (Örményország négyezer éves királyság. Ugyanúgy Grúzia is, hihetetlen magas kultúrával rendelkezı két ország. Itt van az ellentét: ugye, az újgazdag oroszok, és az ısi örmények, grúzok között.) Három oldal könyvtár-jegyzetet írt ki abból, amit az örmény szerzık a magyarokról és a hunokról írnak. Soha egy mondatot le nem fordítottak ebbıl!
   1860-ban Iszpahánban (ez Perzsia délnyugati része, ma Iránnak hívják) elıkerült egy érdekes lelet. Talán emlékeznek erre a helyre: Iszpahánban dúsítanak most az irániak uránt. Ha lenne egy értelmes vezetınk, mi is dúsíthatnánk. Európa leggazdagabb uránbányája Pécs mellett van. Mennyire megijednének a környezı országok attól, hogy Magyarország dúsít. Errefel bezárták az uránbányánkat. Nos: találtak Iszpahánban egy ötödik századi hun-örmény szótárt és nyelvkönyvet. Ennek van egy hatodik századi másolata, a szerzetesek lemásolták Jerevánban és van egy kilencedik századi török fordítása.
   Egy másik barátom, Detre Csaba húsz évig dolgozott Iránban, Perzsiában. Csaba nem a piacra járt, és nem a nıket hajtotta, hanem beült a pravoszláv könyvtárba és kiírta a hun-örmény szótárt. Benne van a teljes magyar nyelvtan, és benne van a teljes magyar szókincs, a 2500 alapvetı szavunk. Ugye, 163 finnugor szavunk van és 2700 török szavunk. Ebbıl két évvel ezlıtt Csomakırösön megjelentettek néhány oldalt az ıstörténeti napok keretében.
   Na, ott vagyunk a Kaukázus közepében, bekerülünk Európa látókörébe, mert Arménia és Grúzia már nagy európai királyság. De mivel nem tudunk a három nagy, örmény, grúz és azeri birodalom miatt tovább sokasodni, fölmegyünk Magna Hungaria területére. Ahonnan a monarchikus ıstörténet indítja az ıstörténetet. Ötven évet tartózkodunk ezen a területen. Ekkor vettük át ezt a százhatvanhárom finnugor szót.
   Hát ötven év alatt mi is átvettünk százhatvanhárom szót az angolból: flopy, meg disc, meg winchester…

  • Turks are used to be central Asian and Mongols are Central Asian TODAY. Turks and Mongols has the same ancestors. So fucking get over it. Huns are Mongolian and Turkic.

  • Hey guys, just come down.
   Mongolians and Turkic people have the same origins, they always lived side by side for thousands of years. Well, it would be more correct to say that the tribes of nomads (the ancestors of today’s Mongol and Turkic people) lived in central Asia for thousands of years, spoken the same language until some 2 thousands years ago. Then, when they were “separated” into two big groups there were some differences appeared e.g., in their dialects which stemmed into two “different” languages. The historians say that, e.g., in xi-xii century (during Chinggis khaan time) both turkic and mongol people spoke in their respective languages and understood each other without any problem.
   Ok, back to 5th century; if above is correct then i strongly believe that the Attila guys were mixture of our fathers’ fathers. So, all of us, like Turkish people, Hungarians, Mongols even Estonians and Fins can say that Attila was one of our fathers 15 hundred years ago.

  • Homo Sapiens | March 27, 2014 at 3:03 pm |

   Don’t you know folks that Attila was from Mozambique? So, just forget about your fights over stupid matter, and watch over Russia today! They are coming to take over your land like they did in Crimea which was once under Mongols for a couple of centuries, later was taken over by Tatars who is the fake and confused nation thinking that they are ancestors of Mongols which is not true at all. Today’s Tatars are neither related to Turks nor Mongols.

  • Come on. Everybody from Romania know that huns are just renegade Thracians.

  • Huns where made of of many groups of peoples and religions, Attila allowed the people to maintain their culture religion and identity, it was very different to how western scholars write about him, Huns had may Christians amongst them, the have discovered Hun Christian crosses in many burial sites. Also the Huns predecessors were the Avar and Magyars.

  • I can explain many of the Hunnic names with Turkic, and I’m not even a professional !

   Mundzhuk(Attila’s father): from Turkic Monchuk/Munchuk means glass bead or necklace

   Ellac(Attila’s son): from Turkic Illig means a person who has country, its also used as a name at many other Turkic states

   Dengizich(other son): from Turkic Tengiz/Dengiz + chick, means little sea

   Charaton(one of the Hunnic leaders: from Turkic Kara + Ton means black dressed.

  • Huns are Turkish???? No no no, they are originally from Mongolia. Actually the Huns were divided into East and West. Attila was the West one which was lost to Easterners and evacuated to the West. During his travel he developed huge army and fought with Romans. He was also source of collapse of Roman Empire.

  • Huns are Hungarians, Hungarians are Huns. We are neither Mongolian nor Turkic!!!

  • Huns are not Turkic or Mongols. Huns, Magyars, Hungarians… all Sumerians.

  • Ricky Denofor | March 27, 2014 at 7:45 pm |

   @Batchuluun
   Yes Atilla was Turk. And also all of Asian and Europen Huns are Turkic. Mongols weren’t Turkic thats true but in history, Turks assimilated the Mongol culture into Turkish culture. I think your investigations are not correct.

   @Sensei
   After that you can see Bulgarian, Hungarian, Greece people lived like Ottomans for centuries. Then, because of the Ottoman tolerance politics, they declared independence. Your thought like “I AM MAGYAR” goes out from your people after the French Revolution.

   Although from these all, WE ARE ALL HUMANS.

   Thanks

  • This is not truth!

  • Cornelius Kappabani | March 27, 2014 at 10:02 pm |

   @ Sheridan: DNA testing will reveal that they are descendants of Banana! 50% accordance to humans! :)

  • Who cares about ancestors?! Let`s back to the Ice Age!!!! Attila`s coffin was sank in the river Tisa!!!!

  • Of course, Attila Mongolian Grill!!!

  • Modun Shanyu (King of khuns) – Attila khaan (King of khuns)

  • Hogyan talalhattak meg a Dunanal amikor azt tanultuk hogy a Tiszaban temettek el?!

  • Jeremy McQueen | March 28, 2014 at 7:14 am |

   ‘Hun’, ‘Tur’, Mongolians all are using these words in our own thousands years Mongolian language. Hunnu, Turkig, they all are from Mongol.

  • Easy to be misunderstood by Mongolians. Hun, means human in Mongolian. It was assumed by many that Attila was Mongolian. He was from no where near that area of control. But, if we go back far enough were all brothers.

  • What if Mongolic peoples where Turkic too? I though the Mongols of Genghis khan where Mongolic and turkic

  • Samu!
   Az apádnak a fasza..

  • The only bridge that was built across the Danube is North of Budapest for the motorway M0 was quie a few years ago. So why now?

   My wife is Oriental, from the far East
   I am aborn Hungarian, so we have named our son Attila (after my father rejecting DzsingiszKhan) to express the
   mixture of Asia and Europe.
   for the past 3 decades we are interested in all the stories about Attila, have read several books and history nad nothing suggest that Attila was buried near the Duna, more likly near the Tisza.

   As for Turkish or Mongolian, neither! Asian, yes! but most likely, like our son, Attila was a mixture.
   As a young man, grew up in Rome, according to some historian, whence knew the war tacktics of the romans and thus was able to figh them sucessfully.
   He possessed leadership that many of our so called leader lack.
   To liken Attila to Hitler or Stalin is monstous!

  • christiane | March 28, 2014 at 1:21 pm |

   Attila (/ˈætɨlə/ or /əˈtɪlə/; ?–453), frequently referred to as Attila the Hun, was the ruler of the Huns from 434 until his death in 453. He was leader of the Hunnic Empire, which stretched from the Ural River to the Rhine River and from the Danube River to the Baltic Sea.

  • Samunak:
   Komoly tudós ilyen hülyeséget már nem állít, még az MTA nyelvészei is valamiködös közös 6000 évvel ezelőtti uráli ősnyelvről beszélnek, ami azért jó nekik, mert bizonyíthatatlan, de a fizetésüket, éppúgy mint Ön ezért a baromságért, megkapják. Egyébként ha ragaszkodok hozzá, tőlem Ön lehet finnugor, ezekszerint a kedves szülei is azok – megjegyzem, apám szíjjat hasított volna a hátamból, ha ezzel a hülyeséggel fordulok hozzá – szóval kérem közölje az édesanyjával és édesapjával a hírt, miszerint ők, valamint az őfelmenőik is finnugorok. Ami kizárt, mert ilyen nincs. Ergo, Ön meg sem születhetett volna, de létezik. Kérem tisztelettel, ismerkedjen olyan egzakt, félremagyarázhatatlan tudományokkal, mint a genetika, és olvasson ókori forrásokat. Sokkal többet olvasson, mint írjon. A gondolkozást már nem is említeném.

  • Lily in Paraguay | March 29, 2014 at 12:33 am |

   Recent genetic research shows that many of the great confederations of steppe war tribes were not entirely of the same race, but rather tended to be ethnic mixtures, of the Mongoloid (Turkic, Tungus, Mongolian, Finno-Ugric) and Caucasoid ( Iranian, Caucasian = Caucasoid people from Caucasus Mountains) races.

   The only extant Turkic people thought to be closely related to them are the Chuvash, located close to the Ural Mountains.

   Source: http://news.softpedia.com/news/Attila-039-s-Real-Face-35908.shtml

  • ti mia szarhoz ertettek, a tortenettet csak a magyarok ismerik …

  • If the huns are allegedly “turc”, Turkey does not need to be integrated in the Eu any more, a part is already in Germany the other is in Hungary.

  • Atilla is Turkic. Huns knowns as first united Turkic Tribal Democratic state. The founder of Mongol nation is Genghis Khan. With Genghis khan Mongols and Turkics ‘ve been apart.

  • Khulan Khatan | March 29, 2014 at 10:38 am |

   Stupid Turks Turkish, always claiming to be the source of everything 😀

  • huns are hun 😀

  • He was from East Los Angeles.

  • I am Turkish and not all of us believe that every nation related to central Asia are Turkish descendant. The Great Hun Empire is Turkish which is ruled by Teoman. The European Huns are a different story. They are ruled by Atilla and they are not Turkish. They are not Mongolian. They are Hungarian.

  • I´m not sure if those people asked IDs or other certificates when rambling and raping all over different countries. So it may not be very clever to fight over the purity of your blood where ever you live and whatever your nationality is…

  • chengis khaan | March 29, 2014 at 5:17 pm |

   fuck u turks and kazakhs

  • Белла | March 29, 2014 at 6:57 pm |

   You are wrong!The huns are not turc.Bulgaria also has huns,but the bulgarians are not turcs.The turc are not turkish :)-make a note!
   Atila is mongolian!

  • Are you people all on crack? What’s wrong with you? Never read any history? Probably not, considering you can hardly form coherent sentences. Hungarians Turkic? You utter feckless morons. If they came from south of the Caucasus don’t you think they would be speaking a form of the goat-fucking gibberish spoken there? Hungarian (Magyar) is a unique language, only somewhat tainted by Turkish after suffering Ottoman rule. I don’t think Attila was even aware of Turkey in his lifetime you numbskulls.

  • Huns are the first confederation of the steppe nomads, the empire has been established in current day Mongolian territory in 200BC. Huns are not Turks at all. They are the ancestors of Mongolians. The terminology Turk is much later than Hun empire, it came out 8 centuries later than the famous Hun empire. The Turks are the descendants of Ashina tribe which was living next to the Chinese Tan dynasty.

  • Central Asia during that time WAS NOT KIPCHAK! The people ot East Europe and Central Asia that time were same – europeans! – Even the word “turkic” is a bad mistake! – There were not any “turks” till some 16-th century! There was not any “mongolian” blood out there in the times of Attila and till today. The people, why were speaking so callde “turkic” languages got other land and names. Even Tadzhikistan and kazahstan were european till 12-th cent. And so on. STOP TO PROVOKE THAT ALL WORLD WAS KIPCHAT! IT WAS NOT!

  • you are wrong.

  • My wife is a direct decedent of Attila the Hun and I have scares and knots to prove it.

  • Attila hun volt. A magyarok és a törökök is hunoktól származtatják magukat egyes elméletek szerint, de még a székelyek is. Nincs egyikre sem bizonyíték. Egy hatalmas birodalomban uralkodott Attila, amely az Ázsiai Sztyeppétől kezdve a Nyugat-Római birodalomig terjedt.(Az nagyon nagy :) ). Amely népek ma ezen a területen élnek, származtathatják magukat a hunoktól, de egyikre sincs semmilyen bizonyíték. Régészeti adatok viszont arra utalnak, hogy valószínűleg a Kárpát-Medencében volt a székhelye. De ez sem bizonyított. Mellékesen említeném, hogy a finnugor elmélet egyértelműen nem igaz, de akkor honnan származik a magyar nemzet? Sokak szerint a törökökkel állunk rokonságban. Eszerint tehát a magyarok és a törökök is nyugodtan származtathatják magukat a hunoktól, és mindegyiknek igaza lehet… De erre sincs semmilyen bizonyíték. Mindenesetre személynévként a törökök és a magyarok használják az Attilát ma is, csak míg mi magyarok két t-vel írjuk, addig a törökök két l-el.

  • attila was hun leader the huns was turco-mongol federations all the other turc states! but he is not a gipsy,is certain…turc also is another name of the tatars! the people in turkey are turkomens,not essential turcs…they are ancient turcomens,but they now are turcs! interesting…

  • attila was from turco-mongol federations as the other turc states! but he is certainly was not a GIPSY! i know this very well!

  • Y-DNA Haplogroups :
   P
   R
   R1a & R1a1 = West & North West
   R1b & R1b1 = East & South East

   Fin – Ugor Language
   Ural – Altay Language
   All Blood Brothers

  • Imperiu Româneşte | August 8, 2014 at 5:50 pm |

   No, Hungarians are Huns. They were Turkic Mongols. Hungarians are Magyars, that is Ugric and came from the south of the Ural Mountains. They’re only wannabe “Huns”, but they only accomplish to be foul-mouthed.

 2. chengis khaan | March 26, 2014 at 2:56 pm | Reply

  Huns are not turkic! Huns are Mongolians!

  • Huns are Turk

  • Ural Batur | March 26, 2014 at 4:54 pm |

   Huns are Turkic.Mongols dont know who is Attila.All the Turks are know Attila,he is our father.

  • JÖN TÜRK | March 26, 2014 at 5:22 pm |

   HUNLAR TÜRKDÜR MACARLAR İSE KARDEŞİMİZ !

  • My guess is your right!

  • Ottoman Empire. | March 26, 2014 at 6:54 pm |

   ulan Hunlar halis mulis Türktür saçmala.

  • Atilla Türktür | March 26, 2014 at 7:38 pm |

   Turkey is atilla hun Turkish empire was established. distortion

  • Well, at least we all agree.

  • enki utnapisten | March 27, 2014 at 12:31 am |

   Huns/Magyars are related to Turks and Mongolians because they are a very ancient nation who had migrated a lot, because they are the descendants of the Sumerians. Plenty of evidence proves that, eg.: language, runic writing, myths, tradition, motives, etc.

  • turk-arab, mongol-huns

  • Huns are mostly Mongolians. All finns know who is Attila and still we don’t think he is related to Finns. And I can remember from history classes that huns were attacking to china and that great wall of china was built to protect from Huns.

  • Genghis Khan | March 27, 2014 at 6:42 am |

   HUNS are the Mongolian ancestors! Turks are not HUNS.
   Here is the point why!
   The first of the steppe nomads to make an impact beyond Mongolia were the tribe whom the Mongols now call the “People of the Sun”, the Hunnu or HUNS. They created first steppe empire in 209 BC under Modun, a charismatic leader who took the little shanyu (king)and ruled until his death in 174 BC. Modun created a disciplined and strong cavalry corps personally devoted to him, and used the corps to overthrow… Attila: Following the collapse of the HUN empire in the 4th century AD, various newly independent tribes left the Mongolian homeland, wandering from India to Europe in search of new pastures and new conquests. By the 5th century, one of these branches reached Europe and created new HUN empire that stretched from the Ural Mountains to Germany. Under their most famous leader, Attila the HUN, they threatened Rome and ravaged much of Western Europe, and for the first time in history mounted archers from the Mongolian steppe created an intercontinental reputation for their fierceness and tenacity in battle.

   Way later on, 6th century, compared with both the HUNS before them and the Mongols (Genghis Khaan)after them, the literate Turks sought to blend the traditional nomadic herding life with a sedentary life of AGRICULTURE , urbanization and commerce;consequently they left more physical remains than the others in the ruins of Turkic cities and ceremonial centers.

   HUNS empire existed in 209BC-174 BC but later Turkic empire 552-744. Compare the time…. Turks lost and changed their nomadic lifestyle way in 6th century. Now you guys are agriculture people.

  • Genghis Khan | March 27, 2014 at 6:43 am |

   HUNS attacked Turkic people during this time. haha

  • HUNS attacked Turkic people during this time. haha

   Turks do not know about their history which is too sad.

  • turkler kurt anani simis galiba!! | March 27, 2014 at 8:19 am |

   salak turkler feci kurt anani sikmisler ki hala turkce,turklere kufur ediyorsun :DD laaa ne komik bir varliksiniz siz a.m.k :DDD

  • Oh, no! HUNS are HUNS!

  • Are you all stupid like this? Hungarians are turk or mongol ?! Please, untill you don’t have anything to proove your point, don’t make nonsense idiot assumptions. Telling something, that hasn’t been prooved, just declares your intelligence. Or otherwise; “why are you talking if you can’t say any good (in this case: real, prooved) thing”

  • Of course, Huns are Mongolians. According to many sources, Turkish people were just a part of Hun state and there were also another nomadic tribes under Huns reign. The matter about Attila was that he just passed away in Hungary. So dying in Hungary does not mean he was Hungarian. Hun empire was divided into North and South. Northern Huns went to the West. That`s all. Period.

  • az anyad aki a torokokhoz tartozik.

 3. Yes Huns are Mongolic and originating from Northern type.

  • Hun Turk Empire. It’s called at the history :)

  • Kiyma thats your turkish history not world history give me proof

  • te egy nagy buta szemely vagy.

  • Huns are the ancestors of mongols. During hun empire the name and terminology Turk did not even exist. Turk is much later established tribe, Turks are originated from Ashina tribe which lived next to china in 6th century BC.

 4. Huns are Turkic. Until 13th century, Mongolians did not move from today’s Mongolia, Northern China. Please read and get knowledge before screaming… Dummy data :)

  • huns is mongolia type not turkic

  • enki utnapisten | March 27, 2014 at 12:33 am |

   Huns/Magyars are related to Turks and Mongolians because they are a very ancient nation who had migrated a lot, but they are the descendants of the Sumerians. Plenty of evidence proves that, eg.: language, runic writing, myths, tradition, motives, etc.

  • Sam Enkhbold | March 28, 2014 at 3:24 am |

   We know our history. In 2008 Mongolia selebrated 2220th anniversary of Hun Empire . What did Turkey do in 2008?
   Answer is nothing.

 5. Guys, Huns and Turks sharing a same bloodline..After Attila’s death they went with separate ways,most of the Hun tribes returned back to Today’s Hungary a few hundred years later,but there was already a Tribe the “Seker” or Szekely ones which stayed behind after Attila’s Hun Armies pulled back to Asia after Attila Died..They aren’t Mongols but some of the Hun tribes were close to them as Attila’s Empire was deep inside China and today’s Mongolia on the East..

  • First intelligent – and correct – comment yet. This is not rocket science – it’s in all the current history books.

  • Can you tell anything about “Guys” as in your posting.

  • enki utnapisten | March 27, 2014 at 12:36 am |

   Correct. I’d just like to add: Of course Huns/Magyars are related to Turks and Mongolians because they are a very ancient nation who had migrated a lot (from Mesopotamia to Central Asia and the Carpathian Basin). They are the descendants of the Sumerians. Plenty of evidence proves that, eg.: language, runic writing, myths, tradition, motives in art, etc.

  • eoghan mcgregor | March 27, 2014 at 12:45 am |

   I had also heard that “magyars” were descendants of an old tibetan tribe, who called themselves “magars”… perhaps a coincidence, but curious if there’s any additional thoughts/evidence of such…

  • salak turkler herseyi turk zannederler | March 27, 2014 at 7:36 am |

   yawsaklar hun devleti mogol devlettir, sacma sapan konusmayin len!!!!

  • louis Feher | March 28, 2014 at 1:41 pm |

   Me too , great grandfather from what is now the serkely sections of Romania. We are the decedents of the army of Csaba

  • laci ,te ezt hol a faszombol szoptad ki ,mijen buta vagy , ezt tanitjak az iskolaban , a mai napp Magyar orszaggon?

  • check(=google it): Dulo, Vokil, Yuezhi, Utirgurs/Kutirgurs, artificial cranial deformation, Tarim basin mummies, http://promacedonia.org/en/sr/index.html

   IF you cannot make sense of this then…

Leave a comment

Your email address will not be published.


*